Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

1 episodes

mp3 sa wikang tagalog, tnagpapaliwanag patungkol sa mga papamaraan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

Podcasts

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan

Published: Nov. 19, 2023, 9:13 a.m.
Duration: 51 minutes 8 seconds

Listed in: religion