Barnkonventionen följs INTE

Published: Sept. 29, 2020, 8:54 p.m.

1 Januari 2020 fick vi en ny lag. Barnkonventionen ( FN ) blev lag i Sverige.

1. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
2. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.
3. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.
4. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
5. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
6. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.